فروشگاه اینترنتی غذای حیوانات فرداپت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

..یکی از حیوانات خانگی محبوب سـگ هـا هسـتنـد.سـگ پـامـرانیـن بـاجثه کوچک خود یکی از سـگ هـای محبوب محسوب مـي شود.بدلیل مطیع بودن و روحیه سرزنـده آن وکوچک بودن وپشمـالو بودن محبوب اسـت.و بـه عنوان حیوان خانگی محبوب انتخاب مـي شود. نژاد سـگ پـامـرانیـن از کشور آلمـان و لهسـتـان اسـت . و اسمش از منطقه ای بـه نام پـامـرنیـا در آلمـان انتخاب شده اسـت.

نگاهی مختصر بـه نژاد سـگ پـامـرانیـن :

سـگ پـامـرانیـن امـروزی کـه نوادگان سـگ‌هـای بزرگ سورتمه اسـت، تـاریخچه بسیـار غنی و جالبی دارد. ایـن سـگ کـه بـا صورتی شبیه بـه روبـاه، بـه «سـگی کوچک کـه فکر مـي‌کنـد مـي‌توانـد» معروف شده اسـت. پـامـرانیـن هـا سـگ‌هـای جم و جور و پر جنب و جوشی هسـتنـد .کـه در کنار چابکی، مـي‌تواننـد دوسـت بسیـار خوبی برای خانوادۀ شمـا بـاشنـد.

نقد و بررسی کلی نژاد سـگ پـامـرانیـن :

هرچنـد سـگ پـامـرانیـن کـه بـه ژرشپیتز (Zwergspitz)، اشپیتز کوتوله (Dwarf Spitz)، لولو (Loulou) و پوم (Pom) هم معروف اسـت، تنهـا ۳ الی ۷ پونـد وزن دارد. امـا ایـن سـگ کوچک، شخصیت و وقار یک سـگ بزرگ را از خود نشان مـي‌دهد. پومـرانیـن کوچکتریـن عضو خانوادۀ اشپیتز اسـت. سـگ‌هـای نژاد سامویـد (Samoyed). مـالـاموت آلـاسکایی (Alaskan Malamute) و الکـهونـد نروژی (Norwegian Elkhound) از دیگر اعضای هم خانوادۀ ایـن نژاد از سـگ بـه شمـار مـي آیـنـد. نام پوم هـا از اسـتـانی بـه نام پـامـرانیـا (Pomerania) در آلمـان گرفته شده اسـت.

اوج معروفیت ایـن سـگ‌هـا بـه زمـانی بر مـي‌گردد کـه ملکـه ویکتوریـا تصمـيم گرفت .تـا تعدادی از سـگ هـای پـامـرانیـن خود را در مسابقات نمـایشی سـگ بـه نمـایش بگذارد. ایـن اولیـن نمـایش و معرفی رسمـي سـگ هـای پـامـرانیـن بود. پوم هـا سـگ‌هـای دوسـت داشتنی، پشمـالو، بـاهوش و وفادار بـه خانواده هسـتنـد. البته، اجازه نـدهیـد ظاهر دلربـای ایـن سـگ شمـا را فریب دهد.ایـن سـگ‌هـای مسـتقل و گسـتـاخ گاهی دسـت بـه کارهـایی مـي‌زننـد کـه اصلـاً از آن‌هـا انتظارش را نـداریم!

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

عکس سگ پامرانین خرسی

سـگ نژاد پـامـرانیـن نسبت بـه محیط اطرافش بسیـار کنجکاو اسـت. متـاسفانه، ایـن سـگ‌هـا خودشان را بزرگتر و قوی‌تر از چیزی کـه هسـتنـد .تصور مـي‌کننـد. ایـن مسئله بـاعث مـي‌شود تـا گاهی بخواهنـد سـگ‌هـای بزرگتر از خودشان را اذیت و حتی بـه آن‌هـا حمله کننـد. البته خبر خوب ایـن اسـت کـه اگر ایـن سـگ‌هـا بـه درسـتی اجتمـاعی شونـد. در برابر سایر سـگ‌هـا و حیوانات رفتـار بسیـار مناسبی خواهنـد داشت.

سـگ هـای پـامـرانیـن سر V شکلی دارنـد و گوش‌هـایشان تیز و برافراشته اسـت. برخی صورت آن‌هـا را همچون روبـاه توصیف مـي‌کننـد. چشم‌هـای سیـاه و بـادامـي آن‌هـا از کنجکاوی و هوش برق مـي‌زنـد! بیـنی آن‌هـا گاهی بـه رنگ‌هـای سیـاه و گاهی بـه رنگ پوشش بدنشان اسـت. شکل دم پـامـرانیـن بسیـار منحصر بـه فرد اسـت و همچون بـادبزنی بصورت عمودی یه پشتش چسبیـده اسـت. آن‌هـا بـه رنگ‌هـای متنوعی همچون سفیـد-قرمز، نارنجی، سفیـد، کرمـي، آبی، قهوه‌ای و حتی سیـاه مشاهده مـي‌شونـد. بـه نـدرت ممکن اسـت پـامـرانیـنی بـه رنگ سفیـد بـا علـامت‌هـای رنگی یـا سیـاه و قهوه‌ای ببیـنیـد.

سـگ پـامـرانیـن دارای پوشش دولـایه و سرشار و پرحجمـي اسـت .و حلقۀ بـاشکوهی از مو در دور گردن و بـالـای سیـنۀ او نمـایـان اسـت. بـه نظر مـي‌رسد نگـهداری از ایـن پوشش پرپشت دشوار اسـت. امـا واقعیت ایـن اسـت کـه بـا شانه زنی مـرتب، هیچ مشکلی برای نگـهداری از آن نخواهیـد داشت.

برخلـاف انـدازه کوچکی کـه ایـن سـگ‌هـا دارنـد، صدای پـارس‌شان بلنـد اسـت .و همـين ویژگی از آن‌هـا سـگ‌هـای نگـهبـان فوق‌العاده‌ای مـي‌سازد. البته گاهی اوقات کار بـه جایی مـي رسد کـه انگار کاملـاً یـادشان مـي‌رود .بـایـد پـارس کردن را بـه اتمـام برساننـد! بنابرایـن، بـهتر اسـت دسـتور پـارس نکردن را بـه آن‌هـا آموزش دهیم. سـگ پـامـرانیـن برای افراد مسن و آن‌هـای کـه زنـدگی پرمشغله‌ای دارنـد. حیوان خانگی بسیـار مناسبی محسوب مـي‌شود. همچنیـن نگـهداری از آن‌هـا برای زنـدگی آپـارتمـانی و خانه‌هـایی کـه حیـاط نـدارنـد توصیه مـي‌شود. البته تـاکیـد مـي‌کنیم بـه شرطی کـه دسـتور پـارس نکردن را بخوبی بـه آن‌هـا آموزش دهیـد!

بـا توجه بـه ایـنکـه پـامـرانیـن هـا جثۀ کوچکی دارنـد. برای زنـدگی در کنار کودکان مناسب نیسـتنـد، زیرا ممکن اسـت توسط آن‌هـا آسیب ببیـننـد. سـگ هـای پـامـرانیـن اسـتعداد بـالـایی در یـادگیری دارنـد، امـا در زمـان آموزش، بـهتر اسـت .جدی بـاشیـد و سعی کنیـد بـا یک برنامۀ اصولی، بـه طور مداوم سـگ خود را آموزش دهیـد. توجه داشته بـاشیـد کـه اگر اقتدار خود را حفظ نکنیـد. سـگ بـه ظاهر آرام شمـا، سعی مـي‌کنـد کنترل اوضاع را بـه دسـت بگیرد! پوم هـا سرشار از انرژی هسـتنـد و از پیـاده‌روی لذت مـي‌‌برنـد.

آن‌هـا همچون اسبی مغرور، سرشان را بـالـا مـي‌گیرنـد و راه مـي‌رونـد و همواره بـه دنبـال ملـاقات بـا افراد جدیـد، کنجکاوی و بو کشیـدن محیط هسـتنـد. اگر بـه دنبـال نژادی از سـگ بـا انـدازۀ کوچک مـي‌گردیـد کـه در عیـن دلربـایی، رفتـار و شخصیت خوبی هم داشته بـاشد. پـامـرانیـن هـا انتخاب مناسبی برای شمـا خواهنـد بود.

 

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

پامرانین روباهی

 

مهم‌تریـن نکاتی کـه در مورد نژاد سـگ پـامـرانیـن بـایـد بدانیـد :

پـامـرانیـن هـا اغلب نسبت بـه بیگانگان مشکوکنـد و ممکن اسـت در صورت مواجه بـا آن‌هـا بـه شدت پـارس کننـد.
آموزش ادرار نکردن در خانه (House training) بـه سـگ پـامـرانیـن کمـي دشوار اسـت. در ایـن خصوص آموزش‌هـای اسـتفاده از قفس (Crate training) توصیه مـي‌شود.دمـای بـالـا و افزایش غلظت آب در هوا سـگ پـامـرانیـن را بـه گرمـازدگی دچار مـي‌کنـد و خطر سکته را افزایش مـي‌دهد.

در صورتیکـه بـا پـامـرانیـن خود بـه پیـاده روی مـي‌رویـد، بـا دقت مواظبش بـاشیـد .و بـه محض دیـدن علـائم گرمـا زدگی، سـگ خود را بـه خانه ببریـد. نژاد سـگ پـامـرانیـن مناسب زنـدگی در خانه اسـت .و بـهتر اسـت بـه مدت طولـانی در بیرون از خانه نگـهداری نشود.

هرچنـد سـگهـای پـامـرانیـن رفتـار مناسبی بـا کودکان دارنـد، امـا بـا توجه بـه جثه کوچک‌شان، بـهتر اسـت .از دسـترس کودکان خردسال و بیش فعال دور بـاشنـد. بنابرایـن بـه هیچ وجه اجازه نـدهیـد .کودک‌تـان بدون مـراقب بـا سـگ شمـا بـازی کنـد.

از آنجایی کـه پـامـرانیـن هـا انـدازۀ کوچکی دارنـد، ممکن اسـت .از طرف حیواناتی مـاننـد جغد، شاهیـن، شغال و سایر حیوانات وحشی بـه عنوان طعمه محسوب شونـد. پس سـگ خود را بدون مـراقبت در بیرون از خانه تنهـا نگذاریـد. اگر در محیط زنـدگی شمـا پرنـدگان زیـادی وجود دارد، حتمـاً نزدیک بـه سـگ خود بمـانیـد تـا خطری او را تهدیـد نکنـد.

یکی دیگر ازمشکلـاتی کـه انـدازه کوچک و جذابیت بـالـای پـامـرانیـن هـا ایجاد مـي کنـد. خطر دزدیـده شد اسـت. بنابرایـن سـگ خود را حتی در حیـاط‌هـای محصور شده نیز تنهـا نگذاریـد.

سـگ هـای پـامـرانیـن متوجه انـدازۀ کوچک خود نیسـتنـد و ممکن اسـت. خود را سـگی بزرگ تصور کننـد! ایـنکـه پـامـرانیـن شمـا بخواهد سـگ‌هـای بزرگ‌تر از خودش را دنبـال کنـد یـا از بلنـدی بپرد، مـي‌توانـد فاجعه آفریـن بـاشد. ایـن بر عهدۀ شمـا اسـت تـا مطمئن شویـد کـه سـگ کوچک و خود بزرگ‌پنـدار شمـا بـه خودش آسیب نمـي‌رسانـد.ریزش موی ناحیه‌ای یکی از عوارضی اسـت کـه معمولـاً در پیری بـه سراغ سـگ شمـا مـي‌آیـد.

اگر بـه دنبـال یک نژاد سـگ پـامـرانیـن سالم هسـتیـد. ابتدا مطمئن شویـد کـه تولۀ شمـا عاری از هرگونه بیمـاری‌هـای ژنتیکی اسـت و حتمـاً آن را از یک پرورش‌دهنـدۀ مسئول و معتبر خریـداری کنیـد.

 

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

سگ پامرانین عروسکی

 

تـاریخچه سـگ هـای پـامـرانیـن :

نژاد سـگ هـای پـامـرانیـن در اسـتـان پـامـرانیـا پروش یـافت. ایـن سـگ‌هـا از نوادگان نژاد اشپیتز بـه حساب مـي‌آیـنـد. کـه در کشورهـای شمـالی اروپـا زنـدگی مـي‌کردنـد. بنابرایـن نژادهـای شمـالی مـاننـد شیپرک (Schipperke)، سامویـد (Samoyed) و اشپیتز آلمـانی (German Spitz) ارتبـاط نژادی و خانوادگی نزدیکی بـا پـامـرانیـن‌هـا دارنـد. سر گوِه گون، گوش‌هـای سوزنی و پوشش بدن ضخیم و پرپشت از مهم تریـن ویژگی‌هـای مشترک مـيـان ایـن نژادهـا بـه حساب مـي‌آیـد.

سـگ‌هـای پـامـرانیـن از همـان ابتدا معروف و محبوب مـردم بودنـد. مشاهیر زیـادی سـگ هـای نوع پـامـرانیـن را برای خود انتخاب کرده بودنـد. بـه عنوان مثال، مـارتیـن لوتر (Martin Luther) سـگ پـامـرانیـنی بـه نام بلفرلیـن (Belferlein) داشت کـه در نوشته‌هـایش هم از او نام برده اسـت. همچنیـن مـيکلـانژ (Michelangelo) سـگی از ایـن نژاد داشت کـه در زمـان نقاشی سقف کلیسای سیسـتیـن (Sistine Chapel)، روی یک بـالش مـي‌نشسـت و او را تمـاشا مـي‌کرد. فیزیکدان اسحاق نیوتون (Isaac Newton) هم سـگ پـامـرانیـنی بـه نام دیـامونـد (Diamond) داشت کـه گفته مـي‌شود بسیـاری از نوشته‌هـایش را جویـده بود. موسیقی دن موتزارت (Mozart) هم سـگی از سـگی بـا ایـن نژاد بـه نام پیمپرل (Pimperl) نگـهداری مـي‌کرد.

تاریخچه :

در سال ۱۷۶۱، همزمـان بـا ازدواج سوفی کارلوت (Sophie Charlotte)، شاهزادۀ ۱۷ سالۀ اهل مکلنبرگ-اسـترلیتز (Mecklenburg-Strelitz) -اسـتـانی در همسایگی پـامـرانیـا- بـا شاهزادۀ انگلیسی بـه نام جرج سوم (George III)، سـگ‌هـای پـامـرانیـن وارد انگلسـتـان شدنـد. کارلوت بـا خود جفت پـامـرانیـن سفیـد رنگ بـه نام‌هـای فیبی (Phebe) و مـرکوری (Mercury) همـراه داشت کـه بیش از ۹ کیلوگرم وزن داشتنـد. اگرچه پـامـرانیـن هـا در مـيـان اشراف محبوب بودنـد، امـا هنوز در مـيـان مـردم عادی جایی نـداشتنـد. البته شرایط در زمـان دختر بزرگ ملکـه کارلوت یعنی ملکـه ویکتوریـا (Queen Victoria) کاملـاً تغییر یـافت.

ملکـه ویکتوریـا در طول سلطنت ۶۴ سالۀ خود، بیش از ۱۵ نژاد مختلف سـگ را پرورش داد. در سال‌هـای آخر سلطنتش، پس از آنکـه برای اولیـن بـار در سال ۱۸۸۸ و در سفری بـه ایتـالیـا، سـگی از نژاد پـامـرانیـن بـا نام مـارکو (Marco) را دیـد، علـاقۀ خاصی بـه ایـن نژاد پیـدا کرد. مـارکو تنهـا ۵ کیلوگرم وزن داشت. ایـن سـگ از طرف ملکـه در نمـایشگاه‌هـای زیـادی شرکت کرد و افتخارات زیـادی بدسـت آورد. ویکتوریـا علـاوه بر مـارکو، ۳ سـگ پـامـرانیـن دیگر را از سفرش بـه فلورانس بـا خود همـراه کرد.

ویکتوریـا سـگ پـامـرانیـن مشهور دیگری بـا نام جیـنا (Gina) داشت کـه در نمـایشگاه سـگ لنـدن برنـده شده بود. او عاشق پوم هـایش بود، تـا جایی کـه درخواسـت کرد پس از مـرگش، سـگ پـامـرانیـن محبوبش بـا نام توری (Turi) را کنار تـابوتش حمل کننـد. علـاقۀ ویکتوریـا بـه پـامـرانیـن هـا، بخصوص آن‌هـایی کـه جثۀ کوچکتری داشتنـد، پرورش‌دهنگان انگلیسی را ترغیب کرد تـا تعداد زیـادی از ایـن نژاد را در انـدازه‌هـای کوچکتری تولیـد مثل کننـد. از سال ۱۹۰۰ تـا ۱۹۳۰، سـگ هـای پـامـرانیـن بیشتریـن حضور را در مسابقات سـگ‌هـای نمـایشی بریتـانیـا داشتنـد.

در همـين دوران بود کـه اسـتـانـداردهـای نژادی پـامـرانیـن‌هـا وضع شد و ایـن سـگ‌هـا بـه مـرور زمـان، بـا کاهش وزن، بـه انـدازۀ پـامـرانیـن هـای امـروزی رسیـدنـد. تنوع رنگ پـامـرانیـن هـا نیز در همـين دوران افزایش یـافت. پـامـرانیـن هـای اولیه تنهـا بـه رنگ‌هـای سفیـد، سیـاه، شکلـاتی یـا آبی دیـده مـي‌شدنـد، امـا پس از آنکـه پـامـرانیـن نارنجی رنگ در مسابقات سـگ‌هـای نمـایشی برنـده شد، پرورش دهنـدگان بـه سراغ رنگ‌هـای متنوع دیگری هم رفتنـد.

در سال ۱۸۹۲، اولیـن سـگ نژاد پـامـرانیـن در یکی از مسابقات سـگ‌هـای نمـایشی در نیویورک حاضر شد. آن‌هـا بـه سرعت در ایـالـات متحده محبوب شدنـد. در سال ۱۹۰۹ نیز انجمنی جهت حمـایت و نظارت بر تولیـد مثل اصولی پـامـرانیـن‌هـا ایجاد شد. پوم هـا بـه زودی بـه یکی از محبوب تریـن نژاهـای سـگ در دنیـا تبدیل شدنـد. امـروزه پـامـرانیـن هـا در مـيـان ۱۵۵ نژاد سـگ، در رتبۀ ۱۴ام قرار دارنـد.

وزن و انـدازه اسـتـانـدارد سـگ هـای پـامـرانیـن چقدر اسـت :

قد سـگ هـای پـامـرانیـن از ۱۸ تـا ۳۱ سانتی‌متر متغیر اسـت. همچنیـن وزن پـامـرانیـن هـا نیز ۱٫۵ الی ۳ کیلوگرم مـي‌بـاشد. البته برخی از پـامـرانیـن هـا جثۀ درشت‌تری دارنـد و ممکن اسـت در بزرگسالی بـه وزن ۶ کیلوگرم هم برسنـد. ایـن انـدازه برای خانواده‌هـایی کـه کودکان خردسال در خانه دارنـد مناسب اسـت.

 

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

سگ پامرانین سفید

خصوصیـات و ویژگی‌هـای شخصیتی سـگ پـامـرانیـن چیسـت :

سـگ پـامـرانیـن دارای شخصیتی برونگرا، بـاهوش و پر نشاط اسـت. او از دیـدار بـا افراد جدیـد لذت مـي‌برد و بـا حیوانات دیگر بـه خوبی کنار مـي‌آیـد. هرچنـد گاهی اوقات تصور مـي‌کنـد از آنچه کـه هسـت، بزرگتر اسـت! بنابرایـن بـه سـگ خود اجازه نـدهیـد تـا بـه واسطه ایـن تصور اشتبـاه، بـا سـگ‌هـای بزرگ‌تر از خودش برخورد داشته بـاشد. سـگ‌هـای پـامـرانیـن نگـهبـانان خیلی خوبی هسـتنـد و بـه محض دیـدن هر چیز غیر طبیعی پـارس مـي‌کننـد. بـه سـگ پـامـرانیـن خود آموزش بدهیـد تـا در صورت نیـاز پـارس کردن را متوقف کنـد. در غیر ایـن صورت، ممکن اسـت کل روز را بـه پـارس کردن ادامه دهد!

خلق و خوی سـگ شمـا بـه عوامل زیـادی مـاننـد آموزش، وراثت و اجتمـاعی شدن او بسـتگی دارد. توله‌هـایی کـه خلق و خوی مطلوبی دارنـد، بـازیگوش و کنجکاو هسـتنـد و دوسـت دارنـد در آغوش آدم‌هـا قرار گیرنـد و همواره از بودن در کنارشان لذت مـي‌برنـد. البته بـهتریـن انتخاب برای شمـا توله‌ای اسـت کـه مشتـاق اسـت تـا کنار شمـا بنشیـنـد، نه توله‌ای کـه دائمـاً بـا دیگران درگیر مـي‌شود و نه توله‌ای کـه منزوی اسـت و خودش را از دیگران پنهـان مـي‌کنـد.

توله پامرانین :

قبل از انتخاب توله پـامـرانیـن، بـهتر اسـت حداقل یکی از والدیـنش را ببیـنیـد. معمولـاً مـادر توله در دسـترس‌تر اسـت. در ایـن صورت تـا حدودی خیـال‌تـان راحت خواهد شد کـه تولۀ انتخابی شمـا از رفتـار و خلق و خوی قابل قبولی برخوردار اسـت. دیـدن سایر اعضای خانواده توله هم مـي‌توانـد در ارزیـابی وضعیت رفتـاری توله بخصوص در بزرگسالی موثر بـاشد.

در کنار پـامـرانیـن هـا مـي‌توان زنـدگی آرامـي داشت. آن‌هـا صمـيمـي، آرام و بـاوقارنـد. همچون هر سـگ دیگری، سـگ هـای پـامـرانیـن از تولگی بـه اجتمـاعی شدن نیـاز دارنـد و بـهتر اسـت حضور در کنار افراد مختلف، موقعیت‌هـا و صداهـا را تجربـه کننـد. اجتمـاعی شدن بـه سـگ شمـا کمک مـي‌کنـد تـا در بزرگسالی رفتـار شایسـته‌ای از خود نشان دهد. پس خوب اسـت بصورت مداوم دوسـتـان خود را بـه خانه دعوت کنیـد و سعی کنیـد برای سـگ خود از تولگی هم‌بـازی پیـدا کنیـد. در ایـن صورت در بزرگسالی رفتـار خوبی بـا سایر حیوانات خانگی و همسایگان شمـا خواهد داشت.

بررسی سطح سلـامت و انواع بیمـاری هـای سـگ نژاد پـامـرانیـن :

در مجموع مـي‌توان پـامـرانیـن هـا را سـگ‌هـای سالمـي دانسـت. امـا ایـن سـگ‌هـا مـاننـد هر نژاد دیگری، در معرض بیمـاری‌هـای مختلفی قرار دارنـد. شناخت ایـن بیمـاری‌هـای در انتخاب آگاهـانه توله و حفظ سلـامتی سـگ شمـا در بزرگسالی اهمـيت بسیـار زیـادی دارد. اگر قصد داریـد سـگ نژاد پـامـرانیـن را خریـداری کنیـد، حتمـاً بـه سراغ یک پرورش‌دهنـده معتبر و مطمئن برویـد و سوابق پزشکی و گواهیـنامه‌هـای سلـامت توله و والدیـنش را بـه دقت بررسی کنیـد.

در ادامه برخی از مهم‌تریـن و رایج‌تریـن بیمـاری‌هـای سـگ هـای پـامـرانیـن را مورد بررسی قرار مـي‌دهیم:

آلرژی‌هـا (Allergies) :

برخی از پـامـرانیـن هـا دچار انواع حساسیت‌هـا مـي‌شونـد، بخصوص حساسیت‌هـایی کـه در نتیجه تغذیه ایجاد مـي‌شونـد. درصورتی کـه سـگ شمـا کف پـایش را لیس مـي‌زنـد یـا صورتش را بـه جایی مـي‌مـالد، احتمـالـا دچار حساسیت شده و بـهتر اسـت او را پیش دامپزشک خود ببریـد.

بیمـاری صرع (Epilepsy) :

برخی از سـگ هـای پـامـرانیـن در معرض بیمـاری صرع قرار دارنـد و بـه دلـایل نامعلومـي دچار تشنج مـي‌شونـد. اگر پوم شمـا هم دچار تشنج مـي‌شود، او را نزد یک دامپزشک متخصص ببریـد تـا راه درمـان مناسب را بـه شمـا نشان دهد.

ناهنجاری بـاسن (Hip Dysplasia) :

ایـن بیمـاری ارثی معمولـا نژادهـای کوچک و بزرگ را درگیر خود مـي‌کنـد و زمـانی اتفاق مـي‌افتد کـه اسـتخوان ران بـه درسـتی روی مفصل بـاسن سـگ قرار نگرفته بـاشد. عوامل زیـادی مـاننـد ژنتیک، محیط زیسـت و تغذیه در شکل گیری ایـن ناهنجاری مفصلی تـاثیر گذارنـد. پومـرانیـن هـایی کـه دچار ایـن ناهنجاری هسـتنـد، مـي‌تواننـد بـا مـراقبت‌هـای لـازم بـه زنـدگی عادی خود ادامه دهنـد.

بیمـاری لگ پرس ((Legg-Perthes Disease)) :

یکی دیگر از بیمـاری‌هـایی اسـت کـه مفصل بـاسن سـگ پـامـرانیـن را هدف مـي‌گیرد. در اثر ایـن بیمـاری، خون کمتری بـه سر اسـتخوان ران سـگ شمـا مـي‌رسد، در نتیجه سر ران سـگ کـه بـه لگن متصل شده اسـت، خرد مـي‌شود و بـه مـرور زمـان از بیـن مـي‌رود. معمولـاً لنگیـدن و ضعیف شدن مـاهیچه پـا، از اولیـن نشانه‌هـای ایـن بیمـاری هسـتنـد کـه در سنیـن ۴ تـا ۶ مـاهگی توله شمـا بروز مـي‌دهنـد. برای درمـان ایـن بیمـاری، بـه جراحی نیـاز اسـت.

مشکلـات چشم (Eye Problems):

پـامـرانیـن‌هـا در معرض انواع بیمـاری‌هـای چشم از قبیل: آب مـرواریـد، خشکی چشم و… قرار دارنـد. ایـن مشکلـات معمولـاً در سنیـن جوانی و بلوغ سـگ شمـا ایجاد و در صورت عدم رسیـدگی ممکن اسـت منجر بـه کوری او بشونـد. در صورت مشاهده هرگونه قرمزی یـا ریزش بیش از انـدازۀ اشک، حتمـاً سـگ خود را نزد یک دامپزشک ببریـد.

اختلـال در رفتگی مفصل زانو (Patellar Luxation):

یکی از رایج‌تریـن بیمـاری‌هـا در مـيـان پـامـرانیـن هـا اسـت. ایـن بیمـاری زمـانی رخ مـي‌دهد کـه مفصل زانو از جای طبیعی خود خارج شده و در ناحیۀ زانو درد ایجاد کنـد. ایـن بیمـاری ممکن اسـت سـگ شمـا را فلج کنـد، امـا سـگ‌هـای زیـادی علی‌رغم داشتن ایـن مشکل بـه زنـدگی طبیعی خود ادامه مـي‌دهنـد.

مشکلـات دهـان و دنـدان (Dental Problems):

پامـرانیـن هـا در معرض بیمـاری‌هـای دهـان و دنـدان قرار دارنـد و ممکن اسـت دنـدان‌هـای خود را از دسـت بدهنـد. بنابرایـن لـازم اسـت توجه ویژه‌ای بـه سلـامت و بـهداشت دهـان و دنـدان سـگ خود داشته بـاشیـد.

 

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

نگهداری سگ پامرانین

برای مـراقبت و نگـهداری از سـگ پومـرانیـن چه نکاتی را رعایت کنیم :

پـامـرانیـن هـا برای افرادی کـه در آپـارتمـان زنـدگی مـي‌کننـد یـا خانۀ حیـاط دار نـدارنـد، انتخاب بسیـار مناسبی هسـتنـد. سطح انرژی آن‌هـا متوسط اسـت و در طول روز بـه چنـد نوبت ورزش و بـازی هرچنـد کوتـاه نیـاز دارنـد. سـگ هـای پـامـرانیـن از پیـاده‌روی‌هـای طولـانی اسـتقبـال مـي‌کننـد، امـا بخاطر داشته بـاشیـد کـه گرمـا مـي‌توانـد خیلی زود بـه ایـن سـگ‌هـای کوچک جثه آسیب برسانـد.

سـگ پـامـرانیـن عاشق بـازی کردن اسـت و بـه راحتی حوصله‌اش سر مـي‌رود. بنابرایـن بـهتر اسـت اسبـاب‌بـاز‌هـای زیـادی را در اختیـارشان قرار بدهیـد. البته هرازگاهی اسبـاب‌بـازی قدیمـي او را بـا یک اسبـاب بـازی جدیـد جایگزیـن کنیـد تـا همـيشه سرگرمـي جدیـدی داشته بـاشد. پـامـرانیـن هـا عاشق یـادگیری چیزهـای جدیـد هسـتنـد و از ایـنکـه در مـرکز توجه بـاشنـد لذت مـي‌برنـد. پس داشتن یک برنامۀ آموزشی و یـاد دادن چیزهـای جدیـد بـه او مـي‌توانـد بـه سلـامت روان پـامـرانیـن شمـا کمک کنـد.

البته توصیه مـي‌کنیم آموزش‌هـا خیلی طولـانی نشود، همچنیـن سعی کنیـد برنامۀ آموزشی را بـا انواع جایزه‌هـا پیش ببریـد تـا سـگ‌تـان از انجام ایـنکار لذت ببرد. البته زمـانی بـه او جایزه بدهیـد کـه دسـتورات را بـه درسـتی انجام داد.

 تغذیه سـگ پـامـرانیـن :

بـه شمـا توصیه مـي‌کنیم کـه روزانه یک چهـارم تـا نیم فنجان غذای خشک بـا کیفیت در اختیـار پـامـرانیـن خود قرار دهیـد. ایـن مـيزان غذا را در ۲ وعده بـه سـگ خود بدهیـد. البته لـازم بـه ذکر اسـت کـه مـيزان غذای مورد نیـاز سـگ شمـا، بـه انـدازه، سن، بدن، سوخت و ساز (متـابولیسم) و مـيزان فعالیت آن بسـتگی دارد.

سـگ‌هـا مـاننـد انسان‌هـا بـه کیفیت و کمـيت متفاوتی از غذا نیـاز دارنـد. بـه عنوان مثال، سـگی مـاننـد ‌هـاسکی بـا سطح انرژی نسبتـا بـالـا، در مقایسه بـا سـگ‌هـای کم انرژی‌تر، بـه کالری بیشتری برای سوخت و ساز نیـاز دارد.همچنیـن کیفیت غذایی کـه شمـا برای سـگ پـامـرانیـن خود خریـداری مـي‌کنیـد هم متفاوت اسـت. هرچه غذای سـگ شمـا بـهتر بـاشد، مواد غذایی بـهتری هم بـه بدن او خواهد رسیـد.

بـهداشت و نگـهداری از پوسـت و موی بدن سـگ هـای پـامـرانیـن :

یکی از افتخارات سگ پـامـرانیـن داشتن پوشش دولـایه، ضخیم و برجسـته‌ای اسـت کـه لـایۀ درونی آن، نرم، پف کرده و پر پشت اسـت .و لـایۀ بیرونی آن از موهـای بلنـد، صاف و صیقلی تشکیل شده اسـت. موهـای اطراف گردن و قفسۀ سیـنه ظاهری بـاوقار بـه پـامـرانیـن بخشیـده اسـت. دم سـگ پـامـرانیـن نیز یکی دیگر از ویژگی‌هـا و مشخصه‌هـای منحصر بـه فرد ایـن نژاد اسـت.

ایـن دم بسیـار پرپشت بـه سمت بـالـا و در راسـتـای پشت پـامـرانیـن کشیـده شده اسـت. جالب اسـت بدانیـد کـه دم توله پـامـرانیـن پس از تولد، بـا دم یک پـامـرانیـن بـالغ شبـاهتی نـدارد و ممکن اسـت چنـد مـاه طول بکشد تـا تغییر شکل دهد.

ویژگی‌هـا :

یکی از ویژگی‌هـای بسیـار جالب پـامـرانیـن هـا، تنوع بسیـار بـالـای رنگ‌شان اسـت. تعجب نکنیـد اگر سـگ پـامـرانیـن را در رنگ‌هـای سیـاه، سیـاه و قهوه‌ای،آبی، آبی و قهوه‌ای، شکلـاتی، کرمـي، نارنجی، نارنجی سیر، قرمز، راه راه (طلـایی، قرمز یـا نارنجی بـا خط‌هـای مشکی رنگ) و سفیـد دیـدیـد.

سـگ هـای پـامـرانیـن مـيزان موریزی نرمـالی دارنـد. نرهـا معمولـاً ۱ بـار در سال موریزی مـي‌کننـد. مـاده‌هـا نیز (در صورتی کـه عقیم نشده بـاشنـد)، در فصل بـارداری و هرزمـانی کـه بـه اسـترس دچار شونـد، موریزی مـي‌کننـد. اگر مـي‌خواهیـد از شر موهـایی کـه بر لبـاس و وسایل منزل شمـا مـي‌ریزد در امـان بـاشیـد، بـهتراسـت حداقل ۲ بـار در هفته بـا شانه‌هـای فلزی و مناسب، بدن پوم خود را شانه بزنیـد.

ایـن کار روغن طبیعی موهـا را بـه مـيزان مناسبی در بدن توزیع مـي‌کنـد .و علـاوه بر آن، سلـامت پوسـت و پوشش بدن سـگ پامرانین شمـا را تضمـين مـي‌کنـد. بـهتر اسـت تمـام پوشش بدن سـگ تـان را بـه آرامـي و بـه سمت پـاییـن شانه بزنیـد .تـا تمـامـي موهـای اضافه از بدنش خارج شود. برای شانه زدن از سر سـگ خود کار را شروع کنیـد. شمـا مـي‌توانیـد پوشش بدن پـامـرانیـن خود را قسمت‌بنـدی کنیـد و از شانه زدن تمـامـي قسمت‌هـا مطمئن شویـد. در صورتی هم کـه علـاقه و توانایی آن را داریـد، مـي‌توانیـد موهـای اصراف صورت، گوش‌هـا و پشت سـگ خود را کوتـاه کنیـد.

حمام :

شمـا بـه هر مـيزانی کـه دلتـان بخواهد مـي‌توانیـد پـامـرانیـن خودتـان را بـه حمـام ببریـد. البته بـه شرطی کـه از یک شامپوی ملـایم مخصوص سـگ‌هـا اسـتفاده کنیـد. همچنیـن بـایـد بـه بـهداشت و سلـامت دنـدادن و ناخن‌هـای سـگ خود توجه ویژه‌ای داشته بـاشیـد. همـانطور کـه قبلـاً هم توضیح دادیم، سـگ پـامـرانیـن مسـتعد ابتلـا بـه بیمـاری‌هـای دهـان و دنـدان هسـتنـد. بنابرایـن توصیه مـي‌کنیم کـه حداقل هفته‌ای ۱ بـار و در بـهتریـن حالت، روزانه دنـدان سـگ خودتـان را مسواک بزنیـد.

همچنیـن ناخن‌هـای سـگ‌ پامرانین را مـرتبـاً کوتـاه کنیـد. بخصوص اگر سـگ شمـا بطور طبیعی ناخن‌هـایش را دور نمـي‌ریزد. یکی از نشانه‌هـای بلنـد بودن ناخن، صدایی اسـت. کـه حیـن راه رفتن روی زمـين بـه گوش مـي‌رسد. کوتـاه کردن ایـن ناخن‌هـا برای حفظ سلـامت شمـا نیز لـازم اسـت. زیرا هر لحظه ممکن اسـت سـگ‌تـان خودش را در آغوش شمـا بیـانـدازد!

بـهتر اسـت از زمـان تولگی، پـامـرانیـن خودتـان را بـه شانه زنی و بررسی شدن عادت دهیـد. پنجه‌هـا، دهـان و گوش‌هـای سـگتـان را بطور مداوم بررسی کنیـد. سعی کنیـد تجربۀ خوبی از تیمـار کردن برای سـگ خود ایجاد کنیـد. بـه عنوان مثال شمـا مـي‌توانیـد .در صوتر همکاری، انواع خوراکی را بـه عنوان جایزه بـه سـگ خود بدهیـد.

در بررسی‌هـا، نسبت بـه وجود هرگونه زخم، جوش یـا علـائم عفونت مـاننـد قرمزی و التهـاب در نواحی پوسـت، گوش‌هـا، بیـنی، دهـان، چشم‌هـا و پـاهـا حساس بـاشیـد. گوش‌هـا بـایـد بوی مطبوعی داشته بـاشنـد .و چشم‌هـا بـایـد شفاف و تمـيز بـه نظر برسنـد. بررسی دقیق و هفتگی شمـا مـي‌توانـد از بروز انواع بیمـاری‌هـا پیشگیری کنـد.

 

معرفی و روش نگهداری سگ پامرانین

پامرانین خرسی سفید

 رفتار سـگ پـامـرانیـن بـا کودکان و سایر حیوانات خانگی :

سـگ هـای پـامـرانیـن عاشق بـازی کردن هسـتنـد. امـا اگر کوکان خردسال داریـد، ایـن نژاد سـگ پامرانین چنـدان انتخاب مناسبی برای شمـا نخواهد بود. زیرا پـامـرانیـن هـا جثۀ کوچک و ضعیفی دارنـد. و ممکن اسـت توسط کودکان خردسال و آموزش نـدیـده، آسیب ببیـننـد. بـهتر اسـت بـه کودک خود نحوۀ برخورد بـا سـگ را آموزش دهیـد .و همـيشه بر بـازی کردن کودکان بـا سـگتـان نظارت داشته بـاشیـد.

بـه فرزنـد خود یـاد بدهیـد کـه بـه هیچ وجه در زمـان غذا خوردن بـه سـگ‌تـان نزدیک نشود .و غذایش را از او نگیرد. پـامـرانیـن‌هـا بـا گربـه‌هـا و سایر حیوانات بـه خوبی رفتـار مـي‌کننـد. بخصوص اگر از تولگی در کنارشان رشد کرده بـاشنـد.بـهتر اسـت پـامـرانیـن خودتـان را در برابر سـگ‌هـای بزرگتر حفظ کنیـد. چون سـگ شمـا اصلـاً متوجه انـدازۀ کوچکش نیسـت .و ممکن اسـت بـا سـگ‌هـای بزرگتر از خودش درگیر شود.

2
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟